รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย (2561-2565)"